Algemene voorwaarden van Hulpje

GEBRUIKERS VAN HULPJE DIENEN AKKOORD TE GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE OP HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN VAN TOEPASSING ZIJN. WIJ WILLEN JE DAAROM AANRADEN OM DE ALGEMENE VOORWAARDEN GOED DOOR TE LEZEN. DOOR EEN LIDMAATSCHAP AAN TE GAAN BIJ HULPJE, GEEF JE AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN GELEZEN TE HEBBEN EN HIERMEE AKKOORD TE GAAN.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle rechtshandelingen en diensten aangeboden door Hulpje.

 

1. Begripsomschrijvingen

 

 • Hulpje.nl: de handelsnaam van Hulpje. Hulpje is opgericht naar Nederlands recht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 53215508. Hulpje is gevestigd aan de Brouwersgracht 246, 1013 HE te Amsterdam.


 • Website: www.hulpje.nl en andere aan Hulpje verbonden domeinnamen, waaronder het Facebook-, Twitter-, en Instagram- account.


 • Hulpje Telefoon: de telefonische en digitale klantenservice van Hulpje.


 • Bezoeker: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die de Website of gelieerde domeinen van Hulpje bezoekt.


 • Gebruiker: de natuurlijk- of rechtspersoon die een profiel heeft aangemaakt op hulpje.nl.


 • Opdrachtgever: een gebruiker die een welkomstbezoek heeft ingepland en vervolgens voor een wekelijks abonnement heeft gekozen en wekelijks zijn of haar lijst opstuurt naar Hulpje om de taken uit te kunnen laten voeren door een hulpje.


 • Hulpje: een Gebruiker die zich heeft aangemeld als Hulpje op de website van Hulpje.nl en is toegelaten na een screenings- en verificatieproces met als doel om de wekelijkse taken van opdrachtgever over te nemen in en rondom het huis.


 • Screenings- en verificatieproces: alvorens Hulpjes als zodanig mogen worden aangemerkt en onze opdrachtgevers kunnen helpen, dienen zij een screening en background check te hebben doorstaan. Na voltooiing van deze check worden de hulpjes verbonden met een van onze opdrachtgevers.


 • Wekelijks lidmaatschap: er zijn drie lidmaatschappen waar uit gekozen kan worden. Het basis lidmaatschap van €55 per week waar het hulpje een keer per week komt schoonmaken, pro lidmaatschap van €60 per week waar het hulpje schoonmaakt en huishoudelijke taken doet en het premium lidmaatschap van €75 per week waar het hulpje 2 keer per week langskomt.


 • Registratie: We spreken van Bezoeker als iemand zonder lidmaatschap op de Website www.hulpje.nl terechtkomt. Nadat een Bezoeker zich heeft aangemeld als Hulpje of een lidmaatschap heeft, spreken we van Gebruiker


 • Bezoekdag: de dag waarop het hulpje langskomt om jouw lijst behandelt. Dit is een vaste tijdstip en vaste dag in de week dat van te voren is afgesproken.


 • Dienstaanvragen: zijn de wekelijkse aanvragen die opdrachtgevers op de lijst plaatsten zodat het hulpje precies weet wat hem of haar te doen staat.


 • Bemiddelingskosten: kosten die door Hulpje in rekening worden gebracht ter bemiddeling tussen hulpje en opdrachtgever.


 • Betaling: de maandelijkse betaling van het wekelijks lidmaatschap door opdrachtgever via automatische incasso aan Hulpje.


 • Lijstje: wekelijks stuur jij jouw persoonlijk lijstje naar ons toe met je extra dienstaanvragen. Zodra wij deze lijst hebben ontvangen wordt het doorgegeven aan het hulpje die ervoor zal zorgen dat alle taken worden behandelt op de bezoekdag.


 • De kennismaking: de eerste ontmoeting tussen hulpje en de opdrachtgever. Deze kennismaking vind meestal plaats bij de opdrachtgever thuis zodat het hulpje precies weet wat er wel of niet gedaan moet worden en wat de behoeftes zijn.


 • Privacy- en veiligheidsbeleid: op deze pagina laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.


 

2. Over Hulpje

 

Hulpje is een wekelijks lidmaatschap dat jouw lijstje voor behandelt door een persoonlijk hulpje. Diensten als boodschappen in de koelkast, kamers opgeruimd, post gesorteerd en meer vallen hier onder. Wekelijks kan de opdrachtgever een lijstje opmaken en naar Hulpje versturen. Je gaat ermee akkoord dat je zelf verantwoordelijk bent voor de manier waarop je deze lijst bij ons aanlevert en dat deze op een zo compleet mogelijke manier wordt aangeleverd zodat er geen onduidelijkheden ontstaan. Wij hebben het recht om elke aanvraag af te wijzen indien deze niet duidelijk is omschreven of onder het concept van Hulpje hoort.

 

Het werk dat een hulpje voor een opdrachtgever verricht, wordt gedaan op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, en uitdrukkelijk niet op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Er is geen sprake van enige gezagsverhouding tussen een hulpje en opdrachtgever.

 

3. Intellectueel eigendom

 

Het intellectueel eigendomsrecht (©) van alle vormen van inhoud en informatie (waaronder, maar niet beperkt tot, vormgeving, logo‘s, design, (bemiddelings)voorwaarden, redactionele inhoud, en foto‘s) op de Website en de andere digitale kanalen berust bij Hulpje, met uitzondering van logo’s, merken en handelsnamen van derden. Het intellectueel eigendom van Hulpje mag enkel gebruikt worden wanneer daar schriftelijk toestemming voor is gevraagd en verkregen. Hyperlinks en verwijzingen naar de website of pagina’s daarvan zijn ten allen tijde toegestaan.

 

4. Het digitale domein

 

Hulpje streeft ernaar haar website altijd online te hebben. Het kan echter voorkomen dat (een deel van) de website tijdelijk buiten gebruik gesteld wordt omwille van werkzaamheden of noodzakelijke aanpassingen. Hulpje behoudt het recht om de website (tijdelijk) offline te stellen ten behoeve van het onderhoud aan de website. Hulpje is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen bij de gebruikers die het offline stellen mogelijk met zich meebrengt. Ook voor de inhoud van hyperlinks die naar websites van derden verwijzen, is Hulpje niet aansprakelijk.

 

5. Persoonsgegevens & Privacybeleid

 

Iedere gebruiker dient bepaalde persoonlijke gegevens te delen met Hulpje. Hulpje garandeert vertrouwelijk om te gaan met dergelijke persoonsgegevens. Daarbij worden alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder de voorschriften volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), stipt in acht genomen.

 

Geregistreerde gebruikers van Hulpje gaan akkoord met het Privacy- en Veiligheidsbeleid van Hulpje. Hierin staat vermeld hoe Hulpje persoonsgegevens beschermt en slechts die gegevens gebruikt die benodigd zijn voor een goed verloop van de bemiddeling tussen opdrachtgever en hulpje.

 

6. Huissleutels

 

Bij het aangaan van een lidmaatschap wordt er gevraagd om toegang te krijgen tot uw accommodatie. Er wordt verwacht dat de opdrachtgever zelf voor sleutels zorgt en deze aan levert bij Hulpje. Deze huissleutels zijn van belang om uw taken uit te laten voeren door Hulpje. De huissleutels worden direct na de werkzaamheden op kantoor in een kluis bewaard. Hulpje is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het verlies van sleutels anders dan de sleutels die wij zelf van de opdrachtgever in bezit hebben.

 

7. Gedragsregels Gebruikers

 

Er wordt van de gebruikers van de website verwacht dat ze zich zullen gedragen naar de gebruikelijke normen en waarden die in Nederland gehanteerd worden. Zowel gebruikers als Hulpje dienen zich daarom te houden aan onderstaande richtlijnen:

- er wordt discreet omgegaan met de gegevens van alle Gebruikers. Contact- en persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden mis- of gebruikt, of aan derden verstrekt;

- het platform van Hulpje zal niet gebruikt worden om te adverteren voor commerciële goederen of diensten;

- van Gebruikers wordt verwacht dat ze volledige, adequate, relevante en non-fictionele informatie verstrekken;

- gebruikers zullen het platform van Hulpje niet gebruiken om te beledigen, te bedreigen, te discrimineren of op enige andere wijze te handelen die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving waarmee de rechten van anderen of Hulpje geschonden worden.

 

8. Lidmaatschap

 

Indien men geen lidmaatschap heeft en lid wilt worden zal er een kennismaking ingepland worden. Op de kennismaking maak je kennis met een van onze hulpjes die het concept verder zal uitleggen en een lidmaatschap naar keus voor je opstelt. Zodra er is gekozen voor een lidmaatschap en er een contract is ondertekend is er sprake van een lidmaatschap. Bezoekers die een lidmaatschap willen van Hulpje, dienen ten minste 18 jaar oud en woonachtig in Nederland te zijn.

 

8.1 Lidmaatschap wijzigen, pauzeren en beëindigen

 

Hulpje stelt gebruikers de mogelijkheid om het huidige lidmaatschap te wijzigen met de opties: • Lidmaatschap wijzigen van (Basis) naar (Pro) of andersom.

• Een persoonlijk lidmaatschap dat beter aansluit op de behoeftes en levensstijl van de klant.

• Een andere dag en tijd inplannen voor de bezoekdag.

 

Hulpje stelt gebruikers de mogelijkheid om het huidige lidmaatschap te pauzeren met als voorwaarden:

 • Pauzeren moet minimaal vier werkdagen voor de wekelijkse bezoekdag worden gemeld aan Hulpje Support, dat kan per mail of per telefoon. De wekelijkse kosten worden in rekening gebracht als niet gehouden wordt aan deze vier dagen.

 • Het is niet de bedoeling dat pauzeren elke maand wordt toegepast. Indien het vaker voorkomt zal er gekeken moeten worden naar een aangepast lidmaatschap waar de kosten per week hoger liggen dan een Basis of Pro lidmaatschap. De exacte prijs per week zit op €49.95 per week voor (Basis) en €64.95 voor (Pro) als je een aangepast lidmaatschap wilt van Hulpje.

Hulpje stelt gebruikers de mogelijkheid om hun lidmaatschap te beëindigen:

 • Het is mogelijk om je lidmaatschap wekelijks te beëindigen mits het 4 werkdagen voor je volgende bezoekdag is gemeld. Dit is voor onze eigen planning en hulpjes belangrijk. Wordt dit niet van te voren gemeld, dan wordt die week geïncasseerd.

8.2 Diensten in en buiten het Lidmaatschap

Hulpje bied een lidmaatschap van een bezoek per week (Basis) en twee bezoeken per week (Pro) aan die aan de volgende diensten zijn verbonden: boodschappen halen, was ophangen en opvouwen, post sorteren en pakketjes ophalen, huis opgeruimd en bed opgemaakt, apotheek recepten ophalen en andere huishoudelijke taken.

 

Extra dienstaanvragen in en rond het huis dat niet in onze lidmaatschap zijn inbegrepen zijn: Grondige schoonmaak, kleding wassen en drogen ophaalservice, tuinieren en meer diensten. Deze worden vooral door onze lokale partners verzorgd.

8.3. Dienstaanvragen op je lijst

Een Dienstaanvraag dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- De Dienstaanvraag is niet in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving;

- De Dienstaanvraag maakt geen inbreuk op de (intellectueel eigendoms)rechten en/of privacy van derden;
- De Dienstaanvraag heeft betrekking op huishoudelijke taken

- De Dienstaanvraag past bij het concept van Hulpje

 

8.4 Benodigde materialen

Opdrachtgever dient zelf te voorzien in het materiaal dat benodigd is voor de uitvoering van de dienstaanvragen. Bij de kennismaking wordt er van te voren geïnventariseerd welke middelen en materialen er nodig zijn voor het uit kunnen voeren van de dienstaanvragen.

 

8.5 De duur van een bezoek

 

Hulpje komt een of twee maal per week langs afhankelijk van het type lidmaatschap. Tijdens een bezoek heeft het hulpje 2 à 3 uur de tijd om het lijstje af te werken. Het hulpje zal op haar manier zo efficiënt en productief mogelijk te werk gaan zodat alle taken zorgvuldig zijn uitgevoerd. Tijdens deze bezoekdag worden er ook taken van je lijst georganiseerd en geregeld die weer worden uitgevoerd door onze lokale partners.

 

8.6 Limiet aan huishoudelijke taken per bezoekdag

 

Wij hanteren geen limiet aan huishoudelijke taken, maar als er gemiddeld meer dan 3 uur per bezoek wordt gevraagd van het hulpje heeft Hulpje het recht om het lidmaatschap te herzien. Het zal zelden voorkomen dat er mee dan 3 uur besteed zal worden aan alleen huishoudelijke taken.

 

9. Financieel

 

Iedere betaling vindt plaats middels een machtiging voor automatische incasso: de opdrachtgever geeft Hulpje machtiging door de eerste week digitaal over te maken via een link dat Hulpje heeft verstuurd per mail. Zodra deze betaling binnen is wordt er vanaf dat moment maandelijks automatisch geïncasseerd.

 

De betaling zal altijd via de automatische incasso plaatsvinden. Het is niet toegestaan om de betaling op een andere manier te voldoen. Ook het hulpje is niet toegestaan om contant geld te accepteren van de opdrachtgever. Het hulpje zal nooit geld aannemen van onze opdrachtgevers.

 

9.1 Betaling lidmaatschap en extra dienstaanvragen

 

De betaling van het lidmaatschap (Basis) en (Pro) vind maandelijks plaats. Dienstaanvragen die buiten het lidmaatschap vallen worden wekelijks gefactureerd en vervolgens automatisch geïncasseerd. Van deze facturen worden altijd de bonnetjes netjes bewaard en met de factuur opgestuurd.

 

10. No show hulpje

 

In geval van onverwachte absentie van hulpje worden er voor die week geen kosten in rekening gebracht. Wel zorgt Hulpje voor vervanging in die week voor opdrachtgever.

 

10.1 Niet naar tevreden uitgevoerde Dienstaanvragen

 

Het kan voorkomen dat opdrachtgever niet tevreden is met het werk dat het hulpje heeft uitgevoerd. Indien de opdrachtgever niet tevreden is met de uitvoering, dient deze contact op te nemen met Hulpje Support, om zo tot een oplossing te komen.

 

Wij hechten veel waarde aan de behoeftes van onze klanten en indien nodig kan er worden overgegaan naar een ander hulpje. Elk feedback wordt serieus genomen en wordt teruggekoppeld.

 

Het Hulpje moet er rekening mee houden dat feedback bedoelt is om onze dienstverlening te kunnen verbeteren maar ook om te kijken of de Dienstaanvragen naar behoren worden uitgevoerd en er wel of geen maatregelen genomen moeten worden naar het desbetreffende Hulpje.

 

11. Overmacht

 

Indien Hulpje en/of Opdrachtgever de verplichtingen in een opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt ten gevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de in overmacht verkerende partij alsnog in staat is de afspraak op de overeengekomen wijze na te komen. In dat geval is er geen sprake van verzuim en zijn geen van beide partijen gehouden tot enige vorm van schadevergoeding. Ingeval van overmacht is Hulpje niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit het niet of niet geheel voltooien van een Bezoekdag.

 

12. Evaluaties

 

Hulpjes gaan ermee akkoord dat hun werkzaamheden beoordeeld kunnen worden door zowel de opdrachtgever als hulpje zelf. De inhoud en mening van een beoordeling zijn afkomstig van de opdrachtgever en worden samen met het hulpje gecontroleerd en besproken. Hulpje is niet aansprakelijk voor de inhoud en mening van een beoordeling.

 

Evaluaties zijn een van onze belangrijkste middelen om de dienstverlening van Hulpje te verbeteren en wij nemen deze dan ook erg serieus. Het is de taak van elk hulpje om een goede en professionele indruk achter te laten bij een opdrachtgever.

 

Hulpje heeft het recht om stappen te ondernemen naar het hulpje toe als er herhaaldelijk voorkomende slechte beoordelingen worden ontvangen door de opdrachtgevers.

 

Hulpje nodigt onze hulpjes regelmatig uit om feedback te geven over hun eigen werk en ervaringen.

 

13. Klachtenbehandeling

 

Hulpje heeft ingeval van klachten over een gebruiker, hetzij een hulpje of een opdrachtgever het recht om te bepalen wel of niet verder te gaan met het verstrekken van dienstaanvragen door hulpjes of het uitvoeren van dienstaanvragen voor opdrachtgevers door hulpjes. Voor het doorgeven van klachten over gebruikers of hulpjes kan er gemaild worden naar hello@hulpje.nl.

 

14. Vrijwaring door Gebruikers

 

Opdrachtgevers en hulpjes vrijwaren Hulpje van vorderingen, aansprakelijkheden en schadevergoedingen en kosten als gevolg van:

 • het niet tot stand komen van een bezoekdag;

 • het niet naleven van de Overeenkomst van Opdracht;

 • het in gebreke zijn, of niet nakomen van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden;

 • onrechtmatig handelen of juist het nalaten van handelen door een Gebruiker, zowel on- als offline

 • een vordering van (een) derde(n) doordat er vertrouwelijke of beschermde informatie van de desbetreffende derde(n) op de Website is gezet;

 • letsel of overlijden dat is ontstaan als gevolg van het uitvoeren van een Bezoekdag.

 

15. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid Hulpje

 

 • Hulpje is tot €2.500.000 verzekerd voor mogelijke schade aan of verlies van personele bezittingen en per geval tot een maximum van €2500. Indien er overtuigend bewijs is dat er schade of verlies is aangericht door een hulpje, zal Hulpje per direct geen gebruik meer willen maken van de diensten die door het desbetreffende hulpje worden aangeboden.

 

Hulpje is niet aansprakelijk voor letselschade of ongevallen voortkomende uit werkzaamheden bij een opdrachtgever.

 

Hulpje screent en test haar hulpjes zorgvuldig en geeft alleen toegang tot onze dienstverlening aan diegenen die als geschikt worden geacht op basis van hun voorkomen en hun verleden. Er kunnen zich echter gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen het hulpje en Hulpje.nl gebeurtenissen voordoen die bij nader inzien tot een ander oordeel zouden kunnen leiden. Hulpjes dienen hierover zelf informatie te verstrekken aan Hulpje. Hulpje.nl is echter niet aansprakelijk indien dit niet gebeurt.

 

Hulpje voert een background check uit om te controleren of hulpjes de juiste gegevens omtrent identiteit en achtergrond hebben doorgegeven. Ondanks het voornoemde screenings- en verificatieproces, stelt Hulpje zich niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens in geval van identiteitsfraude of dergelijke.

 

Hulpje behoudt zicht het recht om te allen tijde haar Algemene Voorwaarden aan te passen, aan te vullen, te wijzigen of (deels) te vernietigen, alsmede haar Privacy- en Cookiebeleid. Hoewel Hulpje zich zal inspannen de beschikbaarheid van het platform zo hoog mogelijk te laten zijn, geeft zij daarvoor geen garanties en behoudt zij zich het recht om de Website, indien dat nodig wordt geacht, voor onbepaalde tijd offline te zetten omwille van werkzaamheden of mogelijke fouten in het systeem. Hulpje is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het offline stellen van het platform.

 

16. Contact

 

Contact geschiedt via Hulpje Support en is op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 9:00 en 18:00 of middels e-mail hello@hulpje.nl

 

17. Geschillen

 

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die mogelijk ontstaan tussen Hulpje.nl en het hulpje of tussen Hulpje.nl en opdrachtgever, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Amsterdam, september 2016